De Psychologische Typologie van Myers-Briggs

K.C.Briggs en I. Briggs-Myers benadrukten als toevoeging op Jung het belang van de ondersteunende functie bij het bepalen van het persoonlijkheidtype. Hierdoor wordt duidelijk dat een andere voorkeur door Jung nog niet benoemd was: Judging (georganiseerd en gestructureerd) of Perceiving (spontaan en flexibel).

Judging (Ordenen, de ‘Rationele’ functies van Jung) Mensen die een voorkeur hebben om het ordeningsproces te gebruiken om met de buitenwereld om te gaan, leven graag op een geplande geordende manier om zo hun leven te regelen en te sturen. Ze vinden het prettig om iets te onderzoeken, dan een beslissing te nemen, de zaken af te ronden en dan verder te gaan met het volgende. Hun leven is vaak gestructureerd en georganiseerd en ze hebben de dingen graag van tevoren geregeld. Het is voor hen belangrijk om aan de gemaakte plannen en tijdschema’s vast te houden.

Perceiving (Opnemen, de ‘Irrationele’ functies van Jung) Mensen die de voorkeur hebben hun opname en waarnemingsproces te gebruiken om met de buitenwereld om te gaan leven graag op een flexibele en spontane manier. Ze willen het leven graag ondergaan en begrijpen, eerder dan het te willen controleren of sturen. Gedetailleerde planningen of genomen beslissingen geven hen snel het gevoel van beperking. Ze stellen definitieve beslissingen graag uit, ze nemen voorlopige beslissingen om zo open te blijven staan voor nieuwe opties en informatie. Ze halen energie uit hun vindingrijkheid en leren zich aanpassen aan de eisen van het moment.

Wanneer de hoogste Extraverte functie een beslissende functie is, wordt de voorkeur aan Judging gegeven en in geval de hoogste Extraverte functie een informatie opnemende functie betreft, is dit Perceiving. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes of temperamenten, welke wordt uitgedrukt in een afkorting van vier letters. Deze types zijn te vergelijken met 'archetypen', een cognitieve stijl, die niet zegt wie iemand is, maar wel hoe men in eerste instantie geneigd is inwendig en uitwendig te reageren. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat elk individu een primaire aangeboren manier van functioneren heeft binnen vier categorieën:

  1. De gerichtheid op de omgeving, richting van de energie;
  2. De wijze waarop informatie opgenomen wordt;
  3. De voorkeur om een beslissing te nemen;
  4. De basisleefstijl, werkwijze.

Binnen deze categorieën is er keuze van voorkeur tussen:

  1. Energierichting: Extravert of Introvert;
  2. Informatie: Gewaarworden (Sensing) of iNtuïtie;
  3. Beslissing: Denken (Thinking) of Voelen (Feeling);
  4. Leefstijl: Beheersing (Judging) of Waarneming (Perceiving).

Dit betekent niet dat iedereen, of de meeste mensen strikt in een categorie vallen, tijdens het leven is er sprake van ontwikkeling van eigenschappen die niet binnen de basispersoonlijkheid vallen (individuatie). Het geeft vooral informatie over het patroon van natuurlijke voorkeur, daarmee een bewustwording door het inzicht van de sterke punten, zwakheden, gevoeligheid en omgeving waarbij men het meest in balans is.


Myers-Briggs Persoonlijkheidstypen:

ENFJ - De Mentor (Cholerisch, NF: Idealist, Katalysator)
Populair en gevoelig, met uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Naar buiten toe gericht, met oprechte belangstelling voor hoe anderen denken en voelen. Houden er gewoonlijk niet van om alleen te zijn. Zij zien alles vanuit een menselijk perspectief en houden niet van onpersoonlijke analyses. Uiterst effectief in het omgaan met persoonlijke onderwerpen en het leiden van groepsdiscussies. Geïnteresseerd in het dienen van anderen en stellen het belang van anderen vermoedelijk boven dat van zichzelf. Meelevend en verantwoordelijk. Zijn echt bekommerd om wat anderen denken of willen en proberen zaken af te handelen met respect voor andermans gevoelens. Kunnen gemakkelijk en tactvol een voorstel doen of een discussiegroep leiden. Sociaal, geliefd en sympathiek, reageren op kritiek en lof. Houden ervan het de anderen gemakkelijk te maken hun mogelijkheden te benutten. Ze zijn energiek en enthousiast en bezorgt om de ander. Hun oprechte interesse werkt aanstekelijk en maakt dat zelfs de meest gereserveerde personen betrokken worden bij het gebeuren. Zij luisteren naar en ondersteunen anderen, maar hebben tevens eigen vaste waarden die zij duidelijk uiten. Zij halen hun energie uit andere mensen en zijn sociaal vaardig. Zij hechten waarde aan authentieke en nauwe relaties. Ze brengen ze op een intensieve wijze tot stand en onderhouden ze ook. Ze houden van een georganiseerd leven. Als echter menselijke behoeften de schema's verstoren zullen zij voorrang verlenen aan het menselijke aspect. Ze zijn sympathiek, aardig, expressief, gevoelig en overtuigend.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of niet gewaardeerd worden, maken zij zich zorgen, voelen zich schuldig en beginnen aan zichzelf te twijfelen. Ze worden opdringerig en controleren, omdat ze de drang naar harmonie zoeken. Ze worden zeer gevoelig voor ingebeelde kritiek. ENFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Denken en Gewaarworden en baseren daardoor hun beslissingen op persoonlijke waarden. Ze hebben er moeite mee om problemen of meningsverschillen te erkennen met mensen die hen nauw aan het hart liggen. Ze zien dan de details over het hoofd die nodig zijn om hun idealen te bereiken. In stresssituaties kunnen ENFJ's van zichzelf vinden dat zij plotseling in tegenstelling tot hun gewoonte, kritisch zijn of op anderen iets aan te merken hebben. Zij houden deze negatieve meningen meestal voor zichzelf, maar vinden dergelijke gedachten wel lastig en storend.

INFJ - De Ontwikkelaar (Melancholisch, NF: Idealist, Katalysator)
Rustig, krachtig, origineel en gevoelig. Geneigd om vol te houden totdat iets klaar is. Uitzonderlijk intuïtief in de omgang met mensen en bezorgd om hun gevoelens. Goed ontwikkelde normen en waarden, waaraan zij zich strikt houden Behalen successen door doorzettingsvermogen, originaliteit en het verlangen om alles te doen wat nodig of gewenst is. Zetten hun beste beentje voor tijdens het werk. Worden gerespecteerd voor hun stevige principes. Het is waarschijnlijk dat ze gerespecteerd en gevolgd worden voor hun klare kijk op hoe men het beste een gemeenschappelijk doel kan nastreven. Ze zijn vaak teruggetrokken en mysterieus, intens en individualistisch, eerder dan leidend of volgend. INFJ's uiten snel medelijden en medeleven met anderen, maar zij delen hun innerlijke intuïties alleen met diegenen die hun vertrouwen hebben. Anderen krijgen zo de indruk dat zij moeilijk zijn om te leren kennen. Wanneer zij hun innerlijke kennis naar buiten willen brengen doen ze dat metaforisch en complex. Zij waarderen authenticiteit en toewijding in relaties. Hoewel INFJ's meestal gereserveerd zijn, zullen zij niet aarzelen zich te laten gelden, wanneer hun waarden worden bedreigd. Op die momenten kunnen zij volhardend en hardnekkig zijn.

Valkuilen: Als zij niet worden gewaardeerd of hun competenties niet gebruiken, kunnen zij informatie over hun beslissingen achter houden en op die manier arbitrair lijken. Ze kunnen hun oordeel baseren op te weinig gegevens. Ze 'weten' het wel ook al houdt het weinig verband met de realiteit. Ze kunnen haatdragend en kritisch worden, energieloos en hun eerdere inzichten weer terugtrekken. Omdat ze weinig aandacht schenken aan de functies: Gewaarworden en Denken zijn ze vaak niet in staat inzichten op een begrijpelijke manier over te brengen op anderen. Ze slagen er niet in om hun inzichten te toetsen aan redelijke praktische overwegingen. Ze gaan een visie volgen die moeilijk te realiseren is. Ze komen daarmee alleen te staan in het navolgen van hun visie. In stresssituaties kunnen zij verdrinken in voor hen normaal gesproken irrelevante gegevens. Ze duiken in observatieactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het kijken naar herhalingen op televisie. Ze kunnen zich dan overeten of kopen onnodige zaken.

ENFP - De Inspirator (Sanguinisch, NF: Idealist, Katalysator)
Enthousiast, idealistisch en creatief. Kunnen bijna alles wat hen interesseert. Zij hebben uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Willen hun leven leiden in overeenstemming met hun innerlijke normen en waarden. Opgewonden door nieuwe ideeën, maar vinden details saai. Open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden. Snel bij het vinden van oplossingen voor om het even welk probleem en bereid om iedereen die een probleem heeft te helpen. Steunen vaak op hun vaardigheid om te improviseren in plaats van alles goed voor te bereiden. Voor de zaken die zij willen, vinden zij vaak overtuigende redenen. Ze zijn scherpzinnig en volhardend, enthousiast, spontaan en veelzijdig. Het zijn personen die anderen bevestigen maar zelf ook bevestiging zoeken. Ze kunnen zich moeilijk concentreren. Ze gedragen zich non-conformistisch en soms zelfs rebellerend. Ze leggen procedures en tijdsplanningen naast zich neer. Zij zijn in veel zaken geïnteresseerd en geven pit aan het leven, zodat anderen zich tot hen aangetrokken voelen. Tegelijkertijd waarderen zij diepgang en authenticiteit in hun nauwe relaties en besteden zij veel energie aan het creëren en ondersteunen van een open en eerlijke communicatie. Gewoonlijk zijn het vlotte praters maar, wanneer zij hun diepste gevoelens moeten delen, kunnen zij zich onhandig uitdrukken.

Valkuilen: Ze schenken weinig aandacht aan de functies: Gewaarworden en Denken. Dit betekent dat ze routine en details uit het oog verliezen, die nodig zijn om hun ideeën uit te voeren. Ze overschatten zichzelf en hebben problemen bij het afwijzen van mogelijkheden en mensen. Ze slagen er niet in logica toe te passen op hun oordelen over mensen en hun ideeën. In stresssituaties kunnen ENFP's worden overspoeld door details en kunnen hun normale inzicht en gevoel voor mogelijkheden verliezen. Ze hebben dan de neiging zich te concentreren op een onbelangrijk en verkeerd detail en laten dit het centrum van het universum worden.

INFP - De Idealist (Flegmatisch, NF: Idealist, Katalysator)
Rustige waarnemers, reflectief, idealistisch en loyaal. Geïnteresseerd in het dienen van de mensheid. Zij streven ernaar om hun leven te leiden in overeenstemming met goed ontwikkelde normen en waarden. Zich snel aanpassend en ‘relaxed’, totdat een gekoesterde waarde wordt bedreigd. Gewoonlijk getalenteerde schrijvers. Geestelijk snel, nieuwsgierig, zien snel mogelijkheden, ze zijn vaak katalysator bij het uitvoeren van ideeën. Soepel, flexibel en aanvaarden veel, behalve bedreiging van hun waarden. Willen mensen begrijpen en zoeken manieren om het menselijk potentieel te vervolmaken. Weinig interesse voor bezittingen of de omgeving. Zij ervaren structuren en regels als beperkend en verkiezen ervoor autonoom te werken. Zij zijn soepel en flexibel, totdat hun innerlijke waarden worden bedreigd. Dan stoppen zij met aanpassen en zij verdedigen op voor anderen verrassende wijze hun eigen waarden. Zij waarderen relaties op diepgang, authenticiteit, oprechtheid en wederzijdse groei. Zij zijn gevoelig, zelfonderzoekend en voor sommigen complex. Ze zijn origineel en individualistisch.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet gebruiken of ze niet gewaardeerd worden, kunnen ze zich moeilijk verbaal uitdrukken, trekken ze zich terug en gaan anderen en situaties uit de weg. Ze kunnen niet genoeg informatie over belangrijke zaken verschaffen aan anderen. Ze schenken weinig aandacht aan de functies: Denken en Gewaarworden en daardoor worden ze gemakkelijk ontmoedigd door het contrast tussen hun idealen en wat zij bereikt hebben. Ze blijven de nadruk leggen op hun innerlijke standpunt en verwerpen logische beredeneringen van anderen. Ze hebben moeite om in te schatten welke middelen zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Gedragen zich onpraktisch. In stresssituaties kunnen INFP's ernstig beginnen te twijfelen aan de bekwaamheid van zichzelf en van anderen en worden zij te kritisch.

ENTJ - De Strateeg (Cholerisch, NT: Rationalist, Theoreticus)
Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke problemen te begrijpen en het bedenken van degelijke oplossingen. Ontwikkelen en implementeren begrijpelijke systemen om problemen in de organisatie op te lossen. Intelligent en goed geïnformeerd, ze zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid. In alles wat redeneren en verstandig spreken vereist, zoals praten in het publiek, zijn zij goed. Zijn gewoonlijk goed geïnformeerd en vullen hun kennis graag aan. Zij worden gestimuleerd door contacten met anderen. Ze hebben graag dat mensen een standpunt innemen tegenover hen, zeggen wat zij denken en met volharding argumenteren. Ze hebben graag dat zaken geregeld zijn. Maar hun liefde voor nieuwe ideeën kan hen naar uitgebreide discussies en zoektochten leiden. Ze zijn direct, uitdagend en vastberaden. Objectief, eerlijk en stimulerend. Zij gedragen zich vaak uitdagend of doen uitspraken in de verwachting dat anderen zich gaan verdedigen en zo een wederzijds leerproces wordt gevormd. Hun verbale vlotheid, hun vastberadenheid, zelfvertrouwen en drang om anderen te organiseren en sturen kan een overweldigend effect hebben op mensen.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet inzetten en of niet gewaardeerd worden, worden ze overdreven, onpersoonlijk en kritisch. Ze kunnen opdringerig worden en luisteren niet meer naar anderen. Zelfs kwetsend en verbaal agressief. Zij schenken onvoldoende aandacht aan de functies: Voelen en Gewaarworden en daardoor zien ze niet andermans behoefte aan een persoonlijke relatie en waardering, of behoefte aan steun. Ze zien dan specifieke en realistische factoren die belangrijk zijn bij de uitvoering van hun plannen over het hoofd. In stresssituaties kunnen ENTJ's worden overspoeld door twijfel aan zichzelf, door een gevoel van eenzaamheid en door onderwaardering en kan het zijn dat zij niet in staat zijn hun ongemak uit te drukken aan anderen

INTJ - De Vrijdenker (Melancholisch, NT: Rationalist, Theoreticus)
Onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Zij hebben een uitzonderlijk vermogen om theorieën te vertalen in solide actieplannen. Waarderen kennis, kunde en structuur in hoge mate. Hebben de lat hoog liggen wat betreft hun prestaties en die van anderen. Natuurlijke leiders, maar volgen als zij vertrouwen hebben in al aanwezige leiders. Hebben originele ideeën en een grote gedrevenheid voor hun eigen doeleinden en ideeën. Hebben een langetermijnvisie en herkennen snel patronen in externe gebeurtenissen. Op gebieden die interesse bij hen opwekken hebben zij een verfijnde kracht om zaken te organiseren en uit te voeren. Sceptisch, kritisch, onafhankelijk, vastberaden, hanteren hoge maatstaven voor bekwaamheid en uitvoering. Ze zijn vaak teruggetrokken en gereserveerd, ondoorgrondelijk en zelfs afzijdig. Ze denken in concepten, zijn origineel en onafhankelijk. Ze lijken rustig, vastbesloten en zelfverzekerd, hoewel zij het vaak moeilijk vinden om deel te nemen aan een sociale conversatie. Ze laten hun meest waardevolle en creatieve kant niet onmiddellijk zien. Zij vertalen dit meteen naar logische planningen en beslissingen. Om deze reden worden zij door anderen soms ervaren als eigenzinnig, wat de INTJ'er dan weer verrast, want zij zijn toch juist bereid hun mening aan te passen als nieuwe bewijzen aanwezig zijn. Zij moeten waken dat zij niet alleen die informatie opnemen die past bij hun inzichten.

Valkuilen: Als ze niet gewaardeerd worden houden ze zich afzijdig, worden kortaf en geven weinig informatie over wat er intern bij hen leeft. INTJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Gewaarworden en Voelen. Ze zien daardoor makkelijk feiten over het hoofd, storten zich in intellectuele spelletjes, kibbelen over abstracte zaken, die geen relevantie hebben voor anderen. Ze schenken onvoldoende aandacht aan de impact van hun beslissingen op anderen. Ze uitten onvoldoende waardering naar de ander en zoeken geen intieme contacten.

ENTP - De Innovator (Sanguinisch, NT: Rationalist, Theoreticus)
Creatief, vindingrijk en intellectueel snel schakelend. Goed in een breed scala van dingen. Genieten van debatteren en willen het soms telkens net iets beter doen dan een ander. Stimulerend gezelschap, zijn alert en openhartig. Kunnen discussiëren voor het plezier, waarbij zij om het even welke kant kiezen. Ze raken erg opgewonden over nieuwe ideeën en projecten, maar zouden de routinematige aspecten van het leven kunnen verwaarlozen. Gewoonlijk openhartig en assertief. Zij houden van mensen en zijn stimulerend gezelschap. Uitstekende vaardigheden om concepten te begrijpen en logica toe te passen om oplossingen te vinden. Vindingrijk bij het oplossen van nieuwe en uitdagende problemen, maar kunnen routinetaken verwaarlozen. Hebben de neiging om van de ene naar de nadere interesse te schakelen. Vaardig in het vinden van redenen voor wat zij willen. Ze zijn onafhankelijk en autonoom, levendig, enthousiast en energiek, assertief en spraakzaam. Zij vinden standaardprocedures en schema's beperkend en vermijden deze als dat mogelijk is. Zij hebben een opmerkelijk inzicht in de houding van anderen, hun enthousiasme en energie kan anderen ertoe bewegen hun denkbeelden te ondersteunen.

Valkuilen: Als ENTP's hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden kunnen ze brutaal en grof of zelfassertief worden. Ze bekritiseren anderen, vooral degene die zij onbekwaam of inefficiënt vinden. Ze worden strijdlustig en gaan rebelleren. Ze kunnen zich slecht concentreren en zijn dan verstrooid. Ze besteden weinig aandacht aan de functies: Gewaarworden en Voelen. Hierdoor verliezen ze details en routine uit het oog die zij nodig hebben om hun eigen ideeën te implementeren. Ze schenken daarmee te weinig aandacht aan de impact van hun ideeën en plannen op anderen. Ze zijn vaak in grote mate ongepast. In stresssituaties worden ze overspoeld door details, zodat ze geen mogelijkheden meer zien. Ze concentreren zich op onbelangrijke kleine zaken, maar menen dat ze enorm belangrijk zijn.

INTP - De Ontwerper (Flegmatisch, NT: Rationalist, Theoreticus)
Logisch, origineel, creatieve denkers. Kunnen erg enthousiast raken over theorieën en ideeën. Houden van theoretisch en wetenschappelijk speurwerk. Uitzonderlijk bedreven en gedreven om theorieën om te zetten in duidelijk begrijpelijke taal. Waarderen kennis, kunde en logica in hoge mate. Verkiezen problemen op te lossen door logica en analyse. Rustig en gereserveerd, moeilijk om goed te leren kennen. Individualistisch, hebben geen interesse in het leiden of volgen van anderen. Zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in ideeën en houden niet zo van feestjes of praatjes. Hebben scherp omlijnde interesses. Hebben behoefte aan een carrière, waarbij sterke interesse gebruikt kan worden en nuttig is. Het zijn rustige, bedachtzame, kalme en onbevooroordeelde waarnemers. Ze stellen hun autonomie bijzonder op prijs. Ze hebben een afkeer van overtollig geklets of van het zeggen van dingen die iedereen weet. Ze wensen de exacte werkelijkheid weer te geven, maar doen dit om zo'n complexe wijze, dat anderen het moeilijk kunnen begrijpen.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden kunnen ze cynisch en negatief worden, sarcastisch zijn en destructieve kritiek uiten. Ze isoleren zichzelf en worden passief. Ze mengen zich snel in woordenwisselingen en maken ruzies. Ze schenken weinig aandacht aan de functie Voelen en Gewaarworden en daardoor zijn ze ongevoelig voor de behoeften van anderen wat betreft informatie en emotionele verbondenheid. Kunnen van mening zijn dat wat niet logisch en niet belangrijk is voor zichzelf, dan ook niet voor de ander logisch of belangrijk is. Ze kunnen niet goed bepalen wat de impact van hun ideeën op mensen is. Ze zijn onpraktisch en verwaarlozen details zoals, bijvoorbeeld gepaste kleding dragen, rekeningen betalen of aan fysieke behoefte tegemoetkomen. In stresssituaties kunnen zij uitbarsten in ongepaste emoties. Deze explosieve woede- of tranenuitbarstingen werken op de zenuwen van anderen en zijn beschamend voor de meestal kalme en gecontroleerde INTP.

ESTJ - De Supervisor (Cholerisch, SJ: Bewaarder, Stabilisator)
Praktisch, traditioneel, georganiseerd en realistisch aangelegd met een natuurlijke gave voor zaken en mechanica. Vaak atletisch. Niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie, tenzij ze er het praktische nut van inzien. Willen zaken leren die een directe en onmiddellijke toepassing hebben. Hebben een duidelijke visie over hoe dingen zouden moeten zijn. Loyaal en harde werkers. Hebben het graag voor het zeggen. Uitzonderlijk capabel in het organiseren en runnen van activiteiten. ‘Goede burgers’ die veiligheid en een vredig bestaan waarderen. Zijn vaak goede leiders: vastberaden, gaan snel over tot de uitvoering van beslissingen, dragen zorg voor routinematige details. Ze zijn plichtsgetrouw en betrouwbaar, vastberaden, vol zelfvertrouwen en met een uitgesproken mening. Ze houden ervan met mensen samen te zijn: tradities, familiefeestjes, spelletjes. Doordat zij de gave hebben om systemen, procedures en schema's te bedenken, vertrouwen anderen erop dat zij de leiding nemen en zaken afhandelen. Zij zijn absoluut zeker over de manier waarop taken moeten worden gedaan. Omdat zij zo recht-voor-de-raap communiceren, weet men meteen waar men aan toe is.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet kunnen gebruiken of niet gewaardeerd worden, kunnen ze rigide en dogmatisch worden, opdringerig en betweterig zijn en de anderen overdonderen zonder te willen luisteren. Zij schenken weinig aandacht aan de functies: Voelen en Intuïtie en daardoor redeneren ze veelal rationeel in plaats van een gevoelig contact naar anderen te maken. Ze kunnen niet op andermans behoeftes en gevoelens reageren en zien vaak eenvoudige maar belangrijke beslissingen over het hoofd. In stresssituaties kunnen ESTJ's zich alleen en ongewaardeerd voelen en kunnen zij het moeilijk hebben om hun gevoelens van verdriet en wanhoop uit te drukken.

ISTJ - De Inspecteur (Melancholisch, SJ: Bewaarder, Stabilisator)
Serieus en rustig, geïnteresseerd in veiligheid en een vredig bestaan. Uiterst grondig, verantwoordelijk en betrouwbaar. Goed ontwikkelde concentratie en doorzettingsvermogen. Gewoonlijk geïnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. Goed georganiseerd en een harde werker. Beslissen zelf wat er bereikt moet worden en werken daar, ondanks protest of afleiding gestadig naar toe. Ze kunnen gewoonlijk alles bereiken wat zij zich als doel hebben gesteld. Praktisch, ordelijk, consequent, zakelijk, logisch, realistisch en afhankelijk. Nemen verantwoordelijkheid. Kalm, teruggetrokken en ernstig. Personen die tradities in stand houden. ISTJ's zijn sociaal als zij zich goed voelen in de rol die zij spelen. Hun grote hoeveelheid aan rijke observatiegegevens en herinneringen zullen zij echter niet delen met anderen behalve met goede vrienden. Anderen zien veelal hun normen en oordelen, hun verlangen naar structuur en schema's, maar zien niet vaak hun humoristische kant. Het kan moeilijk zijn voor de ISTJ om de zin van een noodzakelijke taak te zien, als deze verschillend is met hun eigen behoefte. Behalve als die behoefte van iemand is die nauw aan hun hart ligt, dan maken zij van die behoefte een feit en wordt het een norm. Zij zullen zich inspannen om aan die behoefte tegemoet te komen.

Valkuilen: ISTJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuitie en Voelen. Als ze deze functies echt verwaarlozen richten ze zich teveel op logica en zien de menselijke implicaties over het hoofd. Ze reageren onvoldoende op de behoefte en intimiteit van anderen. Ze kunnen rigide worden als er niet volgens schema gepland wordt, ze hebben moeite met delegeren door gebrek aan vertrouwen in de ander.

ESFJ - De Zorgverlener (Sanguinisch, SJ: Bewaarder, Stabilisator)
Hartelijk, spraakzaam, populair en gewetensvol. Natuurlijke gave voor samenwerking, actieve leden van een vereniging of team. Hebben behoefte aan eensgezindheid en zorgen daar goed voor. Hoofdinteresse is datgene dat direct en zichtbaar het leven van mensen verandert. Hebben de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht. Hechten waarde aan tradities en veiligheid. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Hebben positieve bevestiging nodig om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Zij halen de energie uit het omgaan met anderen en zijn oprecht geïnteresseerd in de ander. Zij voelen zich het meest op hun gemak in gestructureerde situaties en houden ervan om orde structuur en schema's te scheppen. Ze houden van zaken doen op traditionele manieren. Ze genieten van 'erbij' horen en houden van familiebanden. Ze houden ook van sterke waarden, die zij krachtig zullen uiten Ze zijn sociaal, hartelijk, enthousiast en vol energie. Ze zijn georganiseerd en ordelijk en gaan duurzame relaties aan.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of als ze niet gewaardeerd worden, twijfelen ze aan zichzelf en richten hun aandacht volledig op het bevredigen van de behoefte van de anderen. Zij maken zich zorgen en voelen zich snel schuldig. Ze oefenen strenge controle uit door hun drang naar orde. Ze zijn dan overmatig gevoelig en minachten zichzelf. ESFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Denken en Intuitie. Daardoor kan het zijn dat ze er moeite mee hebben problemen met mensen of zaken die hen nauw aan het hart liggen te erkennen en met de waarheid daarvan om te gaan. Ze slagen er niet in bredere mogelijkheden of alternatieve manieren te zien om dingen te doen. In stresssituaties kunnen ESFJ's van zichzelf de indruk hebben dat zij ongewoon kritisch zijn tegenover anderen en zichzelf. Hun negatieve gedachten en meningen maken hen dan nog ongeruster.

ISFJ - De Verzorger (Flegmatisch, SJ: Bewaarder, Stabilisator)
Rustig, vriendelijk, verantwoordelijk en zorgvuldig. Komen hun verplichtingen toegewijd na. Gewoonlijk maken zij hun behoeften ondergeschikt aan die van anderen. Stabiel en praktisch, zij hechten waarde aan veiligheid en tradities. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Rijke innerlijke wereld bij het observeren van mensen. Loyaal, medelevend, uitzonderlijk opmerkzaam voor andermans gevoelens. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Geven stabiliteit aan een groep of project. Grondig, nauwgezet, accuraat. Hun interesses liggen meestal niet op het technische vlak. Zij kunnen geduld opbrengen voor noodzakelijke details en hebben aandacht voor de gevoelens van anderen. ISFJ's zijn bescheiden en rustig in de omgang en zullen vaak voorrang verlenen aan de behoeften van anderen, vooral van familieleden, in plaats van aan eigen behoeften. Zij voelen zich ongemakkelijk bij confrontaties en zullen veel energie steken in het verzoenen van anderen. Hun eerbied voor tradities en voor het gevoel van mensen kan een uitdagend effect hebben op anderen. Mensen zien hun waarden, hun verlangen naar structuur en hun besluiten, hun vriendelijkheid. Wat anderen echter niet zien is hun rijkdom aan innerlijke gedachten en herinneringen. Ze gedragen zich rustig, ernstig, plichtsgetrouw, attent en verantwoordelijk.

Valkuilen: ISFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuitie en Denken. Als ze deze functies echt verwaarlozen kunnen ze de gevolgen van hun beslissingen over het hoofd zien. Ze hebben moeite voor hun eigen behoeften op te komen. In stresssituaties kunnen ze in paniek raken en zich van alles gaan inbeelden. Ze houden dan geen rekening met de mensen om hen heen.

ESTP - De Promotor (Cholerisch, SP: Vakman, Improvisator)
Aardig, zich snel aanpassend en actie gericht. ‘Doeners’ met het vizier op snelle resultaten. Goed in het ter plaatse oplossen van problemen. Houden van technische zaken en sporten met vrienden. Sociaal, pleziermakers en spontaan. Avonturiers, zij leven in het ‘hier en nu’ en zijn risiconemers met een snelle levensstijl, genieten van alles wat er gebeurt. Ongeduldig, wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd. Uitzonderlijk loyaal ten opzichte van hun gelijken, maar hebben gewoonlijk weinig respect voor wetten en regels, als die hen in de weg staat om iets gedaan te kunnen krijgen. Kunnen zeer goed met mensen omgaan. Zijn soepel, tolerant, pragmatisch en gericht op het behalen van resultaten. Voelen zich het best bij reële zaken die bewerkt, behandeld, afgebroken en in elkaar gestoken kunnen worden. ESTP's begrijpen de kunst van het leven. Hun enthousiasme en goed humeur werkt aanstekelijk. Zij houden van het leven en genieten er met volle teugen van. Ze zijn actiegericht. Ze hebben een hekel aan en vermijden liefst theorie en geschreven aanwijzingen. Traditionele scholen kunnen een moeilijkheid vormen voor deze personen. Zij moeten het nut van zaken kunnen zien en kunnen experimenteren.

Valkuilen: ESTP's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuitie en Voelen. Als zij deze functies verwaarlozen, vergeten zij gegevens en gebeurtenissen die voor anderen belangrijk zijn. Hebben dus geen vermoeden van de impact van hun daden op anderen. Worden ongeduldig van discussies of verkennende contacten. In stresssituaties kunnen zij zich inbeelden dat anderen hen niet graag mogen en denken dit ook te herkennen in het gedrag van de ander.

ISTP - De Analist (Melancholisch, SP: Vakman, Improvisator)
Rustig en gereserveerd, geïnteresseerd in hoe en waarom dingen werken. Afstandelijke toekijkers, analyseren het gebeuren met een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid en onverwachte flitsen van originele humor. Uitstekende vaardigheden met mechanische apparaten. Risiconemers die leven voor ‘het moment’. Gewoonlijk geïnteresseerd en uitblinkend in extreme sporten. Ongecompliceerd in hun verlangens. Loyaal tegenover hun gelijken en hun eigen waarden, maar maken zich niet al te druk over wetten en regels als deze hen in de weg staan om iets gedaan te krijgen. Afstandelijk en analytisch, zij blinken uit in het vinden van oplossingen bij praktische problemen. Gewoonlijk geïnteresseerd in oorzaak-gevolg relaties, hoe en waarom mechanische zaken werken en in het organiseren van feiten, waarbij men gebruik maakt van logische principes. Blinken uit in het doordringen tot de kern van een praktisch probleem en het vinden van een oplossing. ISTP's laten zaken met de stroom meegaan en zijn in het algemeen tolerant voor veel gedragingen, tenzij hun principes in het gedrang komen. Op dat moment geven zij hun stevige en duidelijke mening. ISTP's luisteren en schijnen akkoord te gaan, omdat zij niet zeggen dat zij het er oneens mee zijn; daarna zal men echter merken dat de ISTP in zijn binnenste bezig was met een analyse en beoordeling. Doordat zij de omgeving voortdurend aftasten naar informatie en gericht zijn op resultaten, veranderen ISTP's gemakkelijk van koers, wanneer zij een andere meer efficiente manier zien of horen. Anderen kunnen daardoor problemen hebben om hen te begrijpen. ISTP's zijn zeer spraakzaam over gebieden waar zij veel van afweten.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden, voelen ze zich gefrustreerd en kunnen cynisch en negatief worden. Ze verliezen hun aandacht en veelal hun energie. Ze stellen het nemen van beslissingen uit. ISTP's schenken weinig aandacht aan de functies: Voelen en Intuitie, hierdoor verliezen ze de emotionele waarden van behoeften van anderen uit het oog. De impact van hun beslissingen op mensen wordt onvoldoende ingeschat. Ze concentreren zich onmiddellijk op resultaten, zodat ze de lange termijn gevolgen uit het oog kunnen verliezen. In stresssituaties barsten ISTP’s met hun emoties veelal ongepast uit. Woede en tranenuitbarstingen die op de zenuwen van anderen werken en beschamend zijn voor de meestal kalme en gecontroleerde ISTP.

ESFP - De Motivator (Sanguinisch, SP: Vakman, Improvisator)
Gericht op mensen en houden van plezier maken. Hartelijk, tolerant, vriendelijk, genieten van alles en maken het op die manier aangenamer voor anderen. Houden van actie en zorgen ervoor dat zaken gebeuren. Weten wat er gaande is en doen maar al te graag mee. Leven voor ‘het moment’, houden van nieuwe ervaringen. Ze houden niet van theorieën en onpersoonlijke analyses. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Waarschijnlijk zijn zij het middelpunt van aandacht in sociale situaties. Goed ontwikkeld gezond verstand en praktische vaardigheden. Vinden het onthouden van feiten gemakkelijker dan het meester worden van een theorie. Op hun best in situaties die gezond verstand en praktische vaardigheden vereisen. Ze zijn vindingrijk en aanmoedigend. Ze zijn sociaal, pleziermakers, grapjassen en spontaan. Hun uitbundigheid en enthousiasme trekt anderen tot hen aan. Zij zijn flexibel sympathiek en gemakkelijk van aard. Zij maken nauwelijks plannen voor de toekomst, omdat zij vertrouwen op hun gave om snel te reageren op het moment zelf en de dingen aan te pakken, wanneer ze zich aanbieden. Ze hebben een hekel aan structuur en routine en vinden steeds wel een manier, omdat te vermijden. Zij leren al doende, door om te gaan met de omgeving. Zij hebben een hekel aan theorie en geschreven verklaringen. ESFP's kunnen het moeilijk hebben met traditionele onderwijssystemen, hoewel zij zullen slagen als zij de relevantie van de materie inzien en met mensen of met de studieonderwerpen kunnen omgaan en experimenteren.

Valkuilen: Als ESFP's hun gaven niet kunnen gebruiken of niet worden gewaardeerd voor hun bijdrage, voelen zij zich gefrustreerd en kunnen impulsief reageren. Ze krijgen problemen bij het aanvaarden en voltooien van werk onder tijdsdruk. Ze vatten andermans acties en beslissingen te persoonlijk op. Ze vermijden het liefst complexe en dubbelzinnige situaties of mensen. Ze geven de voorrang aan plezier maken in plaats van aan verplichtingen. In stresssituaties zien ze alleen de negatieve kant van zaken, denken in globale en simplistische oplossingen en geven een negatieve voorstelling van zaken.

ISFP - De Estheet (Flegmatisch, SP: Vakman, Improvisator)
Rustig, teruggetrokken, vriendelijk, gevoelig, lief en bescheiden over hun kwaliteiten. Houden niet van conflicten en doen niet graag dingen die makkelijk conflicten kunnen veroorzaken. Dringen hun mening of waarden niet op aan anderen. Loyaal en trouw. Uitzonderlijk goed ontwikkelde intuïtie en esthetische waardering voor schoonheid. Niet geïnteresseerd in het leiden of controleren van anderen, maar zijn wel loyale volgelingen. Flexibel en open-minded. Waarschijnlijk origineel en creatief. Zijn vaak ontspannen bij het afhandelen van zaken, omdat zij genieten van het moment zelf en dat willen zij niet bederven door onnodige haast of opwinding. Ze zijn soepel en flexibel, maar wanneer een zaak die hen nauw aan het hart ligt in het gedrang komt, stoppen zij met zich aan te passen. Zij geven veel om mensen, maar zij tonen dit eerder door iets te doen dan er over te praten. Ze zijn meestal rustig en bescheiden, hun warmte en enthousiasme is niet snel zichtbaar voor mensen die zij niet kennen. Zij kunnen onderschat worden door anderen en door zichzelf. De zaken die zij goed doen beschouwen zij als normaal. Ze zijn rustig gereserveerd en teruggetrokken, moeilijk om te leren kennen. Ze zijn spontaan en tolerant.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of niet gewaardeerd worden, zullen zij zich terugtrekken van anderen en de situatie en zich op passieve wijze verzetten tegen structuren en regels. Ze zijn dan overmatig zelfkritisch en voelen zich ondergewaardeerd. Zij schenken weinig aandacht aan de functies: Denken en Intuïtie en daardoor verwerpen zij logische systemen en nemen ze niet serieus. Ze voelen zich onbekwaam om met complexiteit om te gaan. Ze zijn overmatig zelfkritisch en zien niet de brede gevolgen van hun onmiddellijke beslissingen. In stresssituaties kunnen ISFP's onherkenbaar kritisch worden ten opzichte van zichzelf en anderen, waarbij zij lelijke dingen zeggen en negatieve oordelen uiten. Dit is de omgeving van hen helemaal niet gewend.


Terug