Levenskracht & Chakra's

Op het gebied van de verborgen anatomie van de levenskracht kan de filosofie van de Klassieke Homeopathie aangevuld worden met de uitgebreide kennis van de traditionele Chinese en Indiase geneeswijzen en filosofien. De mens beschikt in essentie over twee 'lichamen', een fysiek lichaam en een etherisch lichaam, welke het fysieke lichaam omringt, bijeenhoudt en van alle noodzakelijke levensenergie voorziet en waar de chakras zich bevinden. Aansluitend op de etherische laag bestaan er meerdere opeenvolgende auralagen. De mens bestaat uit een aantal omhullingen die elkaar wederzijds doordringen en die even zoveel lichamen vormen die het ware Zelf omvatten. Dit model is een verdere verfijning op het driedelige model van Geest, Ziel en Lichaam.

Het Soefisme kent een dergelijke indeling van zeven elementen van subtiel bewustzijn, deze aspecten van essentie worden lataif genoemd: Energie is de rode latifa,
Vastberadenheid de witte latifa,
Vreugde de gele latifa,
Vriendelijkheid of mededogen de groene latifa,
Vreedzaamheid is de zwarte latifa,
'Opgaan in', de blauwe latifa,
Wakker zijn dat van de verlangens kan bevrijden wordt de heldere latifa genoemd.

Er is een directe relatie met de chakra’s en de verschillende lagen van de aura en innerlijke constitutie van de mens:

  1. Etherisch (fysiek) lichaam
  2. Emotioneel (fysiek) lichaam
  3. Mentaal (fysiek) lichaam
  4. Astraal (psychisch emotioneel) lichaam
  5. Etherisch causale (etherisch spiritueel) lichaam
  6. Celestiaal (emotioneel spiritueel) lichaam
  7. Ketherisch-causale (mentaal spiritueel) lichaam

De endocriene klieren zijn verbonden met de chakra’s in de levenskracht. Deze krachtcentra absorberen de universele of primitieve energie, of geven deze af in de dynamische interactie met de omgeving. Energie stroomt voortdurend via de kruin het lichaam binnen en voedt, terwijl zij zich langs de wervelkolom verplaatst alle grote energiecentra. Het ademhalingsmechanisme is de stoffelijke tegenhanger van de deze energetische vorm van ademen. De desbetreffende subtiele energie wordt in de oosterse tradities aangeduid als prana of chi, termen die levensenergie betekenen. De elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden hebben invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. De chakra’s zijn de zeven centra van de ziel, elk van de zeven niveaus behelst een enkele heilige waarheid. Dit zijn inherente in het energiesysteem aangeboren waarheden. Deze vibreren onophoudelijk en zetten er toe aan om in overeenkomst hiermee te leven. Schending verzwakt zowel de geest als het fysieke lichaam, maar wanneer deze in gerespecteerd worden, versterkt het deze niveaus. Dit komt overeen met wat Jung het ‘Collectieve onbewuste’ of de ‘Objectieve psyche’ noemde. Elk van deze chakra’s verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam en transformeert daarbij de levensenergie in verschillende lagen of niveaus van bewustzijn. De chakra’s besturen de persoonlijkheid en vertegenwoordigen zowel de positieve als schaduwkanten. Bij de mens liggen de hoofdchakra’s langs de ruggengraat.

De chakra’s twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor- als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. De mentale functies zijn gelegen aan de bovenzijde van het lichaam. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra’s met zenuwknopen en de endocriene klieren.

Wanneer een chakra niet goed functioneert, dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, ontstaat er een onbalans tussen de chakra’s onderling die tot ziekte kan leiden. Dat kan een gebied of orgaan in het lichaam betreffen, op de plek waar de chakra zich bevindt.

Een hoofdchakra ontwikkelt zich in de loop van de tijd en verandert uit een trage, half sluimerende toestand tot een actief, volledig ontwikkeld niveau. Tijdens het leven kunnen de chakra's worden geblokkeerd of te open of gesloten zijn, waardoor men 'blijft steken' in dat specifieke gebied. Dit manifesteert zich in de op de voorgrond tredende gedragingen en patronen, evenals in fysieke klachten. Deze blokkades kunnen ook voortkomen uit het verleden, zoals psychische of fysieke trauma's, of kunnen (miasmatisch) overgeërfd zijn via de voorouders. De chakra’s beheersen de patronen, waarin en hoe men leeft en wat aan de buitenwereld getoond wordt. Elk chakra heeft een mannelijke of vrouwelijke modus, met de volgende kenmerken;
Mannelijk: Autonomie, heet, overontwikkeld, actief, sympathisch zenuwstelsel.
Vrouwelijk: Relationeel, koud, onderontwikkeld, passief, parasympatisch zenuwstelsel.
Onbalans van deze twee geeft een typerende verstoring van het chakra. Op het niveau van het zevende chakra ontmoeten de mannelijke en vrouwelijke energieën elkaar in de bron. In elk persoon is één of misschien twee chakra’s dominant, hetzij aangeboren of verworven door eerdere ervaringen. De kruin, de hart en zonnevlecht chakra kunnen alleen direct energie van de hogere niveaus ontvangen. De andere chakra’s kunnen alleen energie van hoger niveaus opnemen, wanneer ze eerst door één van de eerder genoemde chakra’s is verwerkt. Alle benodigde levenskracht is beschikbaar in verticale richting, maar de gemiddelde mens heeft zich hiervoor afgesloten en betrekt daarom energie, via hun drie lagere chakra’s en vooral met de derde zonnevlecht chakra (psora miasma), vanuit de directe omgeving. Wanneer men in staat is de energie uit het zevende chakra te betrekken (en de niet-dominante chakra’s) wanneer dit nodig is, kan de eenzijdige kracht van het primaire chakra getemperd worden, waardoor een meer evenwichtig functioneren mogelijk is. De speciale eigenschappen en talenten die men in het leven tracht te ontwikkelen en vervolmaken, zijn op dit voor de mensheid historisch verloren niveau ruimschoots aanwezig. Het genezen van deze patronen betekent dat de chakra's in een totale balans en afstemming met elkaar zijn, in staat om verbinding te maken met het Zelf en eenheid te ervaren. De mens is te beschouwen als een drie-eenheid van geest, ziel en lichaam.

De ziel vertegenwoordigt de onderste vier energetische velden, de onderste drie corresponderen met de persoonlijkheid en de geest manifesteert zich via de drie bovenste velden van de aura.

Op het moment van incarnatie verbindt de Godsvonk zich aan de materie, deze verbinding bestaat uit het in de Bijbel genoemde zilversnoer, waardoor de levenskracht zich kan manifesteren. Uit deze energie ontstaat vervolgens het ego of individuele levenskracht. De hogere lagen van de ziel krijgen steeds meer kracht, vanaf het causaal lichaam ontwikkelen deze zich geestelijk. Een mens is verbonden met de Universele essentie of Kosmisch bewustzijn, dit Non-Dualistisch Bovenbewuste ('Het koninkrijk van God', dat zich volgens Jezus in onszelf bevindt), wordt ook wel het 8e chakra genoemd.

De betekenis van de archetypische energie vanuit dit collectieve niveau, kan worden opgespoord door de spirituele significantie (zevende chakra) en de projectie in de psyche (zesde chakra), om te zien hoe het de keuzes beïnvloedt (vijfde chakra) en de emotionele reacties oproept vanuit het hart (vierde chakra). Een dramatisch verschuiving vindt plaats als deze stroom van levenskracht de drie laagste chakra’s binnenkomt, welke corresponderen met uitingen van het fysieke leven. Deze reacties zijn meer instinctief en niet primair gerichte op spirituele groei. Het DNA van het fysieke lichaam bevat als het ware de kernprocedures waarmee alle materiele functies van het lichaam kunnen worden opgebouwd of bestuurd. Op dit constitutionele niveau zien we de negatieve meer materiele werking en gevolgen van de miasma’s. Dit zijn energetische destructieve krachten of entiteiten verspreid op alle niveaus in het universum (vooral in het etherische lichaam) welke predisponeren voor ziekten, ongeluk en rampspoed. Psora richt zich hierbij in eerste instantie op het 'individuele' niveau, derde chakra (Ego-identiteit). Sycosis heeft affiniteit met het tweede chakra (Emotionele identiteit) en Syphilis vervolgens met het eerste chakra (Fysieke identiteit).

De chakra’s symboliseren de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die hiërarchisch gezien, parallel lopen met de niveaus van bewustwording. Elk energiecentrum behelst een universele spirituele levensles. Het chakrasysteem is een archetypische voorstelling van individuele volwassenwording, die zeven afzonderlijke stadia doorloopt. De eerste drie zijn de lichamelijke energiecentra, de vierde is het persoonlijke energiecentrum, welke een overbruggingsfunctie heeft, de vijfde, zesde en zevende chakra’s zijn de geestelijke energiecentra. Het energieveld of aura van een mens is opgebouwd uit meerdere lagen. Samen vormen deze lagen één geheel. Elke laag bevat zichzelf en de daar buiten gelegen lagen. Het fysieke lichaam heeft dus de hoogste dichtheid, want deze bevat alle lagen. De eerste lagen dicht bij het fysieke lichaam (laag in frequentie) gaan voornamelijk over het zelf in het hier en nu: de invloed van de kosmos op dit moment en emotionele- en mentale toestand. Deze ‘gesteldheid’ kan dus per moment veranderen.

Naarmate men dichter de buitenste lagen nadert, des te stabieler de aura wordt. De frequentie wordt zeer hoog en de aura zal minder veranderen. Deze buitenste lagen hebben te maken met de individuele aspecten van de mens.

Buiten het feit dat de aura als energetisch lichaam, het fysieke lichaam omringt en bijeenhoudt alsook de geest en de ziel omvat, bezit de aura zelf ook over een eigen energetisch stelsel. Voor het genereren en transporteren van levensenergie, kent de aura een gecompliceerd stelsel van chakra's en meridianen. Tevens bezit de aura een krachtige energievoorraad in de vorm van Kundalini energie, die door speciale energiekanalen stroomt. Kundalini duidt op de evolutionaire levenskracht aan de basis van de ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite de grootste bron van creativiteit en bewustwording. Deze energie is de latente zielskracht, in haar grofste vorm is het seksuele energie, maar na het opstijgen, kan zij allerlei vormen aannemen. Kundalini is in essentie een zelfhelende kracht die in iedereen werkzaam is en in lichte mate altijd door het lichaam stroomt. Kundalini stroomt door de chakra’s omhoog, in de kruinchakra verenigt ze de op- en neergaande energiestromen, vrouwelijke en mannelijke energie, kosmische en aarde-energie.

Buiten het feit dat de aura als energetisch lichaam, het fysieke lichaam omringt en bijeenhoudt alsook de geest en de ziel omvat, bezit de aura zelf ook over een eigen energetisch stelsel. Voor het genereren en transporteren van levensenergie, kent de aura een gecompliceerd stelsel van chakra's en meridianen. Tevens bezit de aura een krachtige energievoorraad in de vorm van Kundalini energie, die door speciale energiekanalen stroomt. Kundalini duidt op de evolutionaire levenskracht aan de basis van de ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite de grootste bron van creativiteit en bewustwording. Deze energie is de latente zielskracht, in haar grofste vorm is het seksuele energie, maar na het opstijgen, kan zij allerlei vormen aannemen. Kundalini is in essentie een zelfhelende kracht die in iedereen werkzaam is en in lichte mate altijd door het lichaam stroomt. Kundalini stroomt door de chakra’s omhoog, in de kruinchakra verenigt ze de op- en neergaande energiestromen, vrouwelijke en mannelijke energie, kosmische en aarde-energie.

De esculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie. De twee slangen symboliseren de Kundalini-energie die gewekt wordt en opstijgt en in de kruin bij elkaar komen. De vleugels bovenin de staf symboliseren het ontwaakte bewustzijn, de reikwijdte van de geest, wanneer de Kundalini-energie de Goddelijke energie ontmoet.

De chakra’s geven een samenhangende theorie over het genezingsproces en kunnen de effectiviteit van de behandeling verhogen. Dit model geeft de eigenschappen van de verschillende niveaus van de levenskracht aan, waarop een homeopathisch middel voorgeschreven kan worden. Analyse in energetisch medische termen, moet een beoordeling van de hele patiënt zijn, met inbegrip van lichamelijke symptomen en psychische gewoonten, relaties en voeding, spirituele beoefening en werk. Ook de bestudering van het energiesysteem, moet ongeacht de plaats van de lichamelijke klacht, alle zeven chakra’s bevatten. De meeste ziekten komen als diepste oorzaak voort uit een energieverlies uit de eerste drie chakra’s. Er kunnen hierbij twee soorten invloeden naar voren komen: individuele karakteristieken en symptomen behorend tot de hogere chakra’s en collectieve, niet-individuele, 'externe' symptomen die gerelateerd zijn aan erfelijke of verworven invloeden, van de lagere chakra’s. Nu kunnen we voor beide groepen min of meer gelijktijdig een apart middel voorschrijven, maar de levenskracht reageert altijd als een ondeelbare eenheid. Dergelijke middelen vertegenwoordigen dus slechts een gedeeltelijk simillimum.

Organon §40: "Het kan tenslotte gebeuren, dat een nieuwe ziekte, na langdurige inwerking op het organisme, zich met de oude, die er niet op gelijkt, tot een ziektecomplex verenigt. Elk van beiden vindt haar eigen locatie in het organisme, nestelt zich in de voor haar meest passende organen en neemt a.h.w. de haar typisch toekomende plaats in. De rest laat ze over aan het andere ziektebeeld, dat niet op haar lijkt."

Organon §42: "De natuur laat zelf toe, zoals in §40 al gezegd, dat in enkele gevallen twee (of zelfs drie) natuurlijke ziekten samen in een lichaam voorkomen. Maar let wel, deze complicatie treedt alleen op bij niet gelijkende ziekten, die elkaar volgens eeuwige natuurwetten, niet kunnen opheffen en evenmin vernietigen of genezen. Blijkbaar verdelen ze zich in het organisme, iedere ziekte naar het haar passende lichaamsdeel of orgaansysteem, omdat ze niet op elkaar lijken, kan dat zonder dat de eenheid van het leven wordt geschaad.” Hahnemann spreekt van ‘de eenheid van leven’, er wordt één complexe ziekte gevormd."

Het simillimum is het middel dat correspondeert met de huidige op de voorgrond tredende psychisch-mentale gesteldheid in relatie met de hoofdklacht en actieve miasma’s.

Deze Centrale verstoring vertegenwoordigt de resultante, de synergie van de individuele en niet-individuele dynamische invloeden. De huidige dominerende gesteldheid van de patiënt is individuele reactie op de cumulatieve ziekte-invloeden, welke uitgedrukt wordt via een bepaald niveau of laag van de levenskracht. Het gaat bij dit voorschrift dus niet om een voorschrift op de 'persoon' of individuele (Psora) symptomen, of om een voorschrift op het miasma met een nosode, maar om de complete dynamische verandering in de patiënt, het ongemak als gevolg van het ziekzijn. Deze verandering is gekoppeld aan het dominerende miasma. Dit betekent dat het benodigde middel tijdens de behandeling kan wijzigen, totdat het werkelijk individuele middel als gesteldheid uiteindelijk naar voren komt en hier op voorgeschreven kan worden.

De belangrijkste endocriene klieren en daaraan gekoppelde chakra’s en auralagen zijn:

Chakra 1:

Bijnieren: Wortel, Stuit of basis chakra: Fysieke identiteit.
Krachtsoort: Wil-energie, universeel leven, Kundalini.
Psychische functie: Zekerheid, vaardigheden om te overleven, zelfverdediging, lichamelijke veiligheid binnen de groep en familie, sociaal en familiair gezag en orde, lichamelijke vitaliteit, verbondenheid met de aarde, de materiele wereld.
Instinct, Archaïsch, Archetypen.
Heilige waarheid: Alles is één, energetisch en biologisch verbonden met elkaar en alles wat leeft.
Lichamelijk: Benen, voeten, botten, bloed, cel opbouw, wervelkolom, rectum, gebit, immuunsysteem.
Plaats: Uiteinde van de ruggengraat.
Kleur: Rood.
Element: Aarde.
Actie: Ik ben, ik heb.
Kenmerken: Overlevingsinstincten, krachtdadigheid, vitaliteit, niveau van levensenergie.
Chakra: Dit chakra houdt verband met het zich thuis voelen en aanwezig zijn in situaties. De mate van aan de aarde verankerd zijn (benen, voeten).  Als dit chakra open is voelt men zich gegrond, stabiel en veilig, hierdoor aanwezig in de realiteit.
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid en de mogelijkheid om te kunnen omgaan met angst en agressie.
Het betreft de dagelijkse behoeften, met doorgaans starre gewoonten en hoe zich te manifesteren en thuis voelen in het dagelijks leven.
Het geeft realiteitszin, lichamelijke kracht en gezondheid, basissituatie en structuur, genen en erfelijke factoren of externe invloeden uit/ in het verleden, waaronder de groepsidentiteit, groepspatronen, zoals familie, sociaal-culturele of maatschappelijke invloeden.
Aura: Het eerste veld van de aura noemt men het etherische lichaam, dit energieveld bestaat uit twee niveaus.
Het lager niveau bevindt zich direct om het fysieke lichaam heen en vormt duidelijk de verbindende schakel met het fysieke lichaam.
Het heeft dezelfde structuur en opbouw als het fysieke lichaam en staat in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording zoals pijn, reuk en genot.
Het iets hogere niveau vertegenwoordigt meer het lagere bewustzijn.
Dit is het diepste niveau van het onbewuste waar geen persoonlijk bewustzijn voorkomt, het is de plaats van de ongeleefde levens van de voorouders en van archaïsche en instinctieve patronen uit de primitieve geesteswereld.
Onderontwikkeld: Ontkoppeling van het lichaam, zweverig, angstig en nerveus, onzeker, gebrek aan focus en discipline, te mager, gehaast.
Overontwikkeld: Materialisme, hebzucht, vooroordelen, superioriteit, zwaarlijvigheid, traagheid, luiheid, moeheid, gefixeerd zijn op zekerheid.
Symptomen: Van functioneel naar structureel, herkenbaar aan locatie, sensatie, modificatie en concomiterende symptomen bij de hoofdklacht. Blokkades van eliminatie van toxinen en negatieve emoties.
Pathologie: Chronische onderrugpijn, ischias, spataderen, darmtumoren/ kanker, depressiviteit, stoornissen aan het immuunsysteem.
Potentie: C3-C30, LM1-LM6.
Voorbeeldmiddelen: Arnica, Arsenicum, Gelsemium, Psorinum, Calcium, Kalium, Silicea, Magnesium.


Chakra 2:

Geslachtklieren (Testes of Ovaria): Heiligbeen of sacraal chakra: Emotionele identiteit.
Krachtsoort: Levenskracht, kracht op het fysieke vlak, vitale energie, dierlijk leven.
Psychische functie: Normen, waarden en eer in relaties, verbondenheid, genieten, levensvreugde, emotioneel evenwicht, centrum van seksuele energie en emoties, schuld, macht en controle, gevoelens en creativiteit.
Collectieve Onbewuste.
Heilige waarheid: Macht om energetisch en biologische eervol en integer te handelen binnen alle relaties.
Lichamelijk: Geslachtsorganen, blaas, prostaat, baarmoeder, nieren, lymfestelsel, dikke darm, blinde darm, bekken, onderrug.
Plaats: Onderbuik, geslachtsorganen, onderrug en heupen.
Kleur: Oranje.
Element: Water.
Actie: Ik voel.
Kenmerken: Emotie en seksualiteit, plaats in de maatschappij of gemeenschap, voortplanting, lichamelijke begeerte, overleven van de soort heeft een relatie met seks en emotie.
Chakra: Als dit chakra open staat kan men de emoties vrij laten gaan en uiten zonder over-emotioneel te worden. Men staat open voor intimiteit, heeft vertrouwen en is gepassioneerd, levendig en heeft fantasie en dromen.
Men weet wat men wil en er is een grote mate van zelfherkenning.
Aura: Etherisch emotionele lichaam.
Dit energieveld is verankerd aan de plexus solaris, ofwel de ‘zonnevlecht’ en is sterk verbonden met heftige gevoelens en emoties, waaronder ook de seksuele geaardheid. Vooral kracht en vitaliteit spelen op dit niveau een rol.
De structuur van dit veld is vloeiender dan het eerste auraveld en vormt geen duplicaat van het fysieke lichaam.
Dit veld vertegenwoordigt het gevoelsleven in de ruimste zin van het woord, met alle instincten. Het wordt in de loop van de jaren vaak gevoed vanuit een bepaalde conditionering en begint het zich vooral te manifesteren in het begin van de puberteit.
Er is besef van instincten en reflexen, het ego begint te ontstaan.
Het is het gebied waarin het collectieve onbewuste heerst.
Collectief bewustzijn gaat in de ontwikkeling vooraf aan het individuele zelfbewustzijn.
De groepsziel of groepsbewustzijn brengt gedrag op een automatisch (onbewust) niveau met zich mee.
Dit is ook het niveau van de miasma’s, welke gelegen is tussen het individuele en het groepsniveau.
Onderontwikkeld: Frigide, stijfjes, afgepast, gesloten, kan niet genieten, weinig sociale vaardigheden, gebrek aan verlangen, hartstocht en opwinding.
Overontwikkeld: Overgevoelig, te emotioneel reageren, seksverslaafd, dwangmatig gedrag, emotionele afhankelijkheid, misbruiken van anderen.
Symptomen: Algemene concomiterende symptomen, sensaties, tijd, omstandigheden, aversies, verlangens, voedsel, drinken, seks, slaap etc. Blokkade van seksuele energie, welke in ongezonde mentale en fysieke kanalen omgeleid wordt.
Pathologie: Chronische onderrugpijn, ischias, verloskundige/ gynaecologische problemen, pijn in bekken, seksuele potentie problemen, urineproblemen.
Potentie: C200, LM12.
Voorbeeldmiddelen: Lac caninum, Sepia, Staphysagria, Thuja.


Chakra 3:

Alvleesklier: Zonnevlecht, Navel chakra of Plexus solaris: Ego-identiteit.
Krachtsoort: Astrale kracht, emotie, verlangen, tast.
Psychische functie: Centrum van kracht en wijsheid, macht, zelfbewustheid, zelfvertrouwen, zelfrespect, individualiteit, wilskracht, lagere emoties beïnvloed door het verstand. Startpunt individuatie. Cognitieve type MBTI.
Vertrouwen, angst en intimidatie, zorg voor zelf en anderen. Verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen.
Gevoeligheid voor kritiek. Persoonlijke eer.
Verstand, Ego, Persona, Persoonlijk Onbewuste.
Heilige waarheid: Vermogen tot energetische en biologische ontwikkeling van eigenwaarde en zelfrespect.
Lichamelijk: Spijsverteringsstelsel, spieren, pancreas, lever, galblaas, milt, nieren, maag, dunne darm.
Plaats: Plexus solaris.
Kleur: Geel.
Element: Vuur.
Actie: Ik kan, wil.
Kenmerken: Wilskracht en macht, het gedrag in de groep.
Alle verteringsfuncties, de energie kan sterk uiteen lopen. Stress, spanning, wilskracht, gedrevenheid. Analyseren, ordenen en overzicht.
Verbruik van teveel energie en uiterlijke verschijningsvorm en overwinning.
Vaardigheden, vakmanschap, ambities, denken, kennis, waarheid, valsheid, geestigheid en speelsheid.
Relatie met anderen, gevoelens en emotionele banden.
Chakra: Wanneer dit chakra open staat, heeft men voldoende zelfwaardering en zelfcontrole en kan spontaan reageren.
Mogelijkheden om vorm en richting aan het leven te geven en emotionele betrekkingen aan te gaan.
Aura: Etherisch mentale lichaam.
Dit energieveld reikt verder dan de vorige twee velden en vertegenwoordigt het heldere denken, ofwel het meer mentale aspect van de ziel.
Gevoelens als warmte, genegenheid en jovialiteit zijn onder meer ook kenmerkend voor deze laag.
Het is vooral een energieveld waarin zowel de bewuste als de onbewuste denkprocessen, handelingspatronen, ethische en morele denkbeelden van de gedachten plaats vinden.
Dit is de plaats van het ego en persoonlijk onbewuste.
Verder stromen in dit energieveld alle waarnemingen van de fysieke zintuigen binnen en worden deels bewust en deels onbewust verwerkt en verder geleid.
Onderontwikkeld: Weinig energie, passief, besluiteloos, weinig discipline, verlegen, weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde, machteloosheid, gemakkelijk te manipuleren.
Overontwikkeld: Dominant, arrogant, machtshonger, sterke ambitie, narcisme, prestatiegericht, agressief, overactief.
Symptomen: Psychisch-Mentale gesteldheid (Organon, § 211), Manifestatie van liefde en haat, positieve en negatieve gevoelens, en emotionele trauma’s. Blokkade resulteert in een neiging om macht te zoeken, een gebrek aan assimilatie en een onvermogen om emoties te verwerken.
Pathologie: Artritis, Maagzweer of ontsteking aan twaalfvingerige darm, darmproblemen, alvleesklierontsteking/ diabetes, chronische of acute indigestie, anorexia of boulimie, Leverstoornissen, hepatitis, bijnierstoornis
Potentie: 1M, LM18.
Voorbeeldmiddelen: Cuprum metallicum, Lycopodium, Nux vomica, Sulphur.

Chakra 4:

Thymusklier of Zwezerik: Hart chakra; Sociale identiteit.
Krachtsoort: Levenskracht, groepsbewustzijn.
Psychische functie: Liefde en mededogen, afstemming, hogere emoties niet beïnvloed door het verstand. Gevoel, Sociale archetype, Keirsey temperament.
Wil, Temperament, Anima/ Animus.
Heilige waarheid: Dit energiecentrum is het centrale machtspunt binnen het menselijke energiesysteem, de symbolische doorgang naar de innerlijke wereld.
Deze energie leert dat liefde de enige authentieke macht is.
Lichamelijk: Hart, borst, longen, vaatstelsel, schouders en armen, ribben, borsten, middenrif (ademhaling), Thymus.
Plaats: Hart. Kleur: Groen. Element: Lucht.
Actie: Ik bemin en word bemind.
Kenmerken: Dit chakra staat voor liefde, vriendelijkheid en affectie.
Het vinden van evenwicht tussen de onderste en bovenste chakra’s.
Het Hart-chakra vertaalt en verdeelt alle indrukken en is het middelpunt van alle bewegingen, het centrum van universele liefde.  Het is verbonden met liefde en de integrator van tegengestelden in de psyche: geest en lichaam, mannelijk en vrouwelijk, persona en schaduw, ego en eenheid. Vermogen van meegaandheid, kracht en begrip en om zichzelf of anderen te genezen. Tijdsbesef gebaseerd op de hartslag. De wereld achter de uiterlijke verschijningsvorm, hoe men gezien wil worden. In- en aanvoelend vermogen naar zichzelf en de ander. Evenwichtig, opofferingsgezindheid, liefde, intuïtieve gevoelens, medeleven, vergeving, begrip, tederheid en hartelijkheid.
Chakra: Als dit chakra open is men meelevend, vriendelijk en in staat harmonieuze relaties aan te gaan.
Aura: Etherisch astrale lichaam: mentaal, zintuiglijk, instinctief en vol archetypen.
Het vormt bij mens en dier het droombewustzijn.
Bij de waakbewuste of zelfbewuste mens is hier ook het intellect (buddhi) gelegen, dat zelfs geworteld is in het causale lichaam. Dit energieveld behoort nog tot het zielsniveau, maar het is een overgangsveld naar het meer spirituele, causale niveau van de geest. Het is verbonden aan het hartchakra en daarmee aan het spiritueel niveau van de geest. Dit veld transformeert via het hart, de aardse energieën in spirituele energieën en omgekeerd. Dit is vooral een veld waarin de geestelijke liefde zich openbaart. Niet alleen liefde naar dierbaren, maar ook naar de mensheid in het algemeen. Op dit niveau vindt er heel veel interactie en uitwisseling tussen mensen onderling plaats. Het is het niveau waarin het gevoel meer gaat spreken en waar men zoekt naar meer harmonie en evenwicht in het leven.
Het niveau van het persoonlijke zelf, waar de individuatie zich ontplooit deze start in het 3e chakra), het Zelf, het ego en het gevoel komen hier tot stand.
Onderontwikkeld: Verlegen, eenzaam, asociaal, weinig gevoel voor anderen, angst voor relaties en intimiteit, bitter, kritisch, depressief, wrok en verbittering, egocentrisme
Overontwikkeld: Teveel op anderen gericht zijn, afhankelijk, bezitterig, veeleisend, jaloers, overdreven opofferend.
Symptomen: Mispercepties, illusies, hallucinaties, ademhaling en circulatie stagnaties. Afwisselde gesteldheden, ademhalingsmoeilijkheden en verstoring van integratie van gedachten.
Pathologie: Hartcongestie, hartaanval, hartklepproblemen, hartvergroting, astma/ allergie, longkanker, bronchitis, bovenrug, schouders, borstkanker.
Potentie: 10M, LM24.
Voorbeeldmiddelen: Aurum, Ignatia, Natrium muriaticum, Pulsatilla, Lachesis, Syphilinum, Ijzerserie.

Chakra 5:

Schildklier en Bijschildklieren: Keel of communicatie chakra: Creatieve identiteit.
Krachtsoort: Creatieve energie, geluid.
Psychische functie: Keuze en wilskracht, communicatie, zelfexpressie, persoonlijke macht om te creëren, vormgeving, vermogen om besluiten te nemen.
De eigen droom kunnen volgen. Spirituele Wil, Persoonlijk Bovenbewuste.
Heilige waarheid: De eigen wil laten buigen voor de Goddelijke wil.
Overgave aan het specifieke hogere levensdoel.
Lichamelijk: Mond, tanden en tandvlees, keel, schildklier, bijschildklieren, stembanden, luchtpijp, slokdarm, halswervels.
Plaats: Keel.
Kleur: Blauw.
Element: Ether/ Geluid.
Actie: Ik spreek en word gehoord.
Kenmerken: Zichzelf kunnen uiten en zeggen wat er innerlijk omgaat.
Men kan zichzelf uitdrukken, letterlijk of op artistiek gebied. Loslaten van tijdsbesef, overbrengen van tijd en ruimte. Creativiteit als scheppend vermogen.
Innerlijke communicatie en contacten in buitenwereld.
Verwerken van gevoelens, liegen of ontkenning kan dit chakra afsluiten.
Iets onuitgesproken laten komt van de lagere chakra’s (blokkering).
Chakra: Als dit chakra open is kan men zich openlijk en zonder vrees de gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uitdrukken en zich creatief uiten.
Aura: Causaal etherische lichaam.
Het causale lichaam dankt zijn naam aan het feit dat het de oorzaken in zich heeft die zich manifesteren als gevolgen in de lagere werelden.
Het is het dichtst gelegen bij de onstoffelijke ziel.
Hierin krijgt de persoon in kwestie het levenspatroon (dharma) opgelegd, dat vanuit dit bovenbewuste niveau de individuele essentie bepaalt.
Dit behoort al tot het geesteslichaam van de mens, verbonden aan het keelchakra.
Het is de laag waarmee men het leven door klank en taal nadrukkelijk vorm wil geven, maar ook de innerlijke stem, luisteren en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen daden komt in deze laag nader tot uitdrukking.
Dit niveau richt zich al meer op het hogere of transpersoonlijke aspect.
Het heeft te maken met de hogere wil, die verbonden is met de goddelijke wil ('Uw wil geschiede').
De spirituele laag vertegenwoordigt de goddelijke vonk in een mens en draagt het Hogere Zelf, dat alert en vol licht is en de dingen helder kan zien.
Belangrijk is dat op dit niveau, in beginsel alle vormen als blauwdruk al aanwezig zijn, die uiteindelijk op fysiek niveau nader tot ontwikkeling worden gebracht.
Het eerder genoemde etherisch lichaam ontleent namelijk zijn complete structuur aan dit vijfde niveau.
Onderontwikkeld: Angst om te spreken, zwakke stem, introversie, verlegenheid, moeite met verwoorden van gevoelens, verslaving.
Overontwikkeld: Teveel praten, praten als afweer, dominerende stem, kan niet luisteren, oordeel en kritiek.
Symptomen: Manifestatie van psychologische complexen, onrust, fobieën en neurosen.
Pathologie: Schorre keel, chronische keelpijn, mondzweren, tandvleesproblemen, kaakgewrichtspijnen, scoliose, laryngitis, gezwollen klieren, schildklierproblemen.
Potentie: 50M, LM30.
Voorbeeldmiddelen: Argentum nitricum, Iodum, Mercurius, Tuberculinum. Zilverserie.

Chakra 6:

Hypofyse en de Hypothalamus: Derde oog chakra: Archetypische identiteit.
Krachtsoort: Zielskracht, visioen, magnetisch, licht, intuïtie.
Psychische functie: Zelfbeoordeling, intellectuele vermogens, wijsheid, waarheid, zielskracht, visualisatie, intuïtieve centrum, openheid voor ideeën van anderen, zetel van de wil en inzicht, vermogen om te leren van ervaring, emotionele intelligentie.
Spirituele Liefde, Collectieve Bovenbewuste. Spirituele archetype, Vitale sensatie.
Weerspiegelt symbolisch het onbewuste. Brug van dualiteit naar non-dualiteit.
Heilige waarheid: Deze energie zet onophoudelijk aan tot het evalueren van de waarheid en integriteit van overtuigingen en het loslaten van onware zienswijzen.
Lichamelijk: Ogen, oren, neus, bijholten hersenen, zenuwstelsel, kleine hersenen, hypofyse.
Plaats: Voorhoofd, tussen de ogen.
Kleur: Indigo.
Element: Licht.
Actie: Ik zie.
Kenmerken: Inzicht en visualisatie. Het zoeken van de waarheid, wijsheid, creativiteit en energie.  Het herkennen van patronen in een groter spiritueel kader.
Centrum van bewustzijn, denken, los van de realiteit, fantasieën.
Innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen.
Ontwikkeling van buitenzintuiglijke vermogens en vermogen tot visualiseren.
Initiatief, assertiviteit, uiterlijke abstractie, waarden en ideeën.
Innerlijke kennis en inzichten, onderscheid in de grenzen van het leven.
Chakra: Als dit chakra open is heeft men een goede intuïtie, fantasie en voorstellingsvermogen. Er is hoge graad van bewustzijn, helder verstand en geestelijke bezigheden. Alles in en met het lichaam wordt ervaren.
Aura: Causaal emotionele lichaam.
Dit is het lichaam van de Universele liefde en is het middelste niveau van het geesteslichaam en behelst meer het hoger emotionele aspect en de drang naar geestelijke bewustwording.
In dit energieveld openbaart zich de liefde voor de medemens en een universele liefde die de werkelijkheid overschrijdt tot in alle gebieden van het bestaan.
Op dit niveau voelt men zich geroepen tot zorg, bescherming en voeding voor alles wat leeft.
Het is een liefde die verder gaat dan de menselijke liefde. Deze liefde omvat alle levensvormen als waardevolle manifestaties van God.
Dit is de laag waardoor men goddelijke extase ervaart.
Het is een staat van zijn waardoor men beseft dat er geen scheiding is tussen zichzelf en andere levende wezens.
Men weet zich verbonden met het hele universum en ziet licht en liefde in alles wat bestaat.
Onderontwikkeld: Geen visie, geen inzicht, fantasieloos, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, rechtlijnig, ongevoeligheid.
Overontwikkeld: Te veel in een fantasiewereld leven, kan nachtmerries, waanideeën, hallucinaties en concentratieproblemen veroorzaken.
Symptomen: Psychisch/mentale en fysieke gewaarwordingen, visioenen, innerlijke stem, dromen en symbolen, psychose en schizofrenie.
Pathologie: Hersentumor/ bloeding/ beroerte, neurologische stoornissen, blindheid, doofheid, problemen met de hele ruggengraat, leerstoornissen, attaque.
Potentie: CM.
Voorbeeldmiddelen: Anhalonium, Luna, Medorrhinum, Goudserie/ Lanthanides.

Chakra 7:

Epifyse of Pijnappelklier: Kruin of kroon chakra, Universele identiteit.
Krachtsoort: Spirituele wil, transcendentie, synthetisch, dynamisch, kosmische bewustzijn
Psychische functie: Verbinding met het Hogere zelf, vertrouwen in het leven, normen, waarden en moed, onbaatzuchtigheid, vermogen het grotere geheel te zien, geloof en inspiratie, spiritualiteit en devotie.
Spirituele Geest, Transpersoonlijk Bovenbewuste. Non-dualiteit.
Heilige waarheid: Leven in het moment van hier en nu, spirituele leiding ontvangen.
De geest wordt intuïtief aangetrokken door de heilige waarheid, waaruit inspiratie geput wordt welke verheft tot extase, waarbij de geest het lichaam bestuurt.
Lichamelijk: Schedeldak, pijnappelklier, hersenschors, spierenstelsel, skelet, huid.
Plaats: Kruin.
Kleur: Violet.
Element: Kennis, informatie.
Actie: Ik weet.
Kenmerken: De kruin chakra staat voor wijsheid en één zijn met de wereld.
Als dit chakra open staat, is men onbevooroordeeld en bewust van zichzelf en de wereld om zich heen.
Bewustwording van het hogere doel en verbinding met de Bron van het leven.
Het wilsgebied, binnenstromen van kosmische energie.
Chakra: Voorwaarde voor een goede werking is dat alle onderliggende chakra’s geopend zijn en in harmonie met elkaar functioneren.
Aura: Causaal mentale lichaam
Dit energieveld van de aura bevat globaal gezien het levensplan en is het hoogste niveau.
Voorbij deze laag bevindt zich het kosmische niveau.
Als men het geestelijk bewustzijn tot deze laag uitbreidt, weet men zich één met de Schepper.
Het energielichaam wordt in verband gebracht met de hogere geest, het weten en integratie van het spirituele leven.
Het verhogen van bewustzijn tot deze laag schept een bewustzijn dat samensmelt met het goddelijke bewustzijn, zodat men één met het bestaan is en komt bij de bron waar al het leven uit voortkomt en weer terugkeert.
Dit mentale lichaam is de verzamelplaats van alle ervaringen, die in het leven zijn opgedaan.
Onderontwikkeld: Leerproblemen, niet open staan voor spiritualiteit, apathisch, starre overtuigingen.
Overontwikkeld: Over-intellectueel, verwarring, spiritueel verslaafd, dissociatie van het lichaam.
Symptomen: Levensmissie en ontdekken van eigen individuele levenspad, verbinding met de Bron.
Pathologie: Energetische stoornissen, mystieke depressiviteit, niet lichamelijke chronische uitputting, extreme gevoeligheid voor licht, geluid en andere omgevingsfactoren.
Potentie: DM.
Voorbeeldmiddelen: Aqua marina, Cannabis-indica, Hydrogenium, Lac Delphinum, Uraniumserie/ Actinides.


Terug