LM-potentie


Dr.Dey: "Het principe achter de LM-schaal is het vergroten van de dynamische kracht van de remedie terwijl tegelijkertijd de duur en intensiteit van de werking ervan wordt verminderd door een sterke mate van verdunning. Hierdoor is herhaalde toediening van de remedie mogelijk zonder dat de patiënt last krijgt van verergeringen; en mocht zich al een verergering voordoen, dan zal deze van korte duur zijn en makkelijk onder controle zijn te krijgen."

Verergeringen mogen tijdens juist gebruik van LM-potenties in principe niet optreden, dankzij de gevolgde geleidelijke methode en het milde karakter van het geneesmiddel. Soms echter zijn verergeringen nodig, om door hele moeilijke barrières heen te breken, maar verergeringsverschijnselen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Bij het gebruik van LM-potenties wordt laag in potentie (LM1, LM2 of LM3), met aangepaste dosis begonnen en met meerdere stappen gewerkt, zodat de genezing geleidelijker, milder en efficiënter verloopt.

Er moet herhaald worden indien en wanneer dit noodzakelijk is, met een dosis en herhalingsfrequentie die de patiënt kan verdragen.

Organon §161 voetnoot 1: "Als de doses van het op de beste manier gedynamiseerde medicament maar klein genoeg is en als de dosis iedere keer opnieuw door schudden is gemodificeerd, dan kunnen zelfs geneesmiddelen van lange werkingsduur met korte tussenpozen ook bij chronische ziekten herhaald worden."

Organon §248: "Op die manier kan bij chronische ziekten ieder goed homeopathisch gekozen middel, zelfs die met op zichzelf een lange werkingsduur, dagelijks, maandenlang worden ingenomen met toenemend resultaat."

Organon §246 voetnoot: "Dezelfde welgekozen medicijn kan nu dagelijks doorgebruikt worden en indien nodig zelfs maanden lang."

Organon §270 voetnoot 6: "Evenzo kan men bij de behandeling van chronische ziekten het beste met lage dynamisatiegraden beginnen en indien nodig overgaan op de hogere, die steeds krachtiger worden, maar toch altijd mild werken."

Organon §280: "Zo lang het middel helpt en geen nieuwe hinderlijke symptomen oproept, wordt het in geleidelijke verhoging zo lang gecontinueerd tot de zieke, terwijl hij zich over het geheel beter voelt, een of meer van zijn oude, oorspronkelijke klachten opnieuw in gematigde vorm begint te bespeuren."

De LM-potenties worden op een wijze gegeven, dat het organisme niet extra belast wordt door de verdere verwerking van de ziekte d.m.v. de symptomen. De confrontatie met de pathologie, valt weg, terwijl de verstoring wel geleidelijk verminderd wordt. Dit geeft direct ruimte tot 'bewustwording', waardoor de genezing directer, veel effectiever, niet belastend en zonder onnodige verergeringen verloopt.

Om te begrijpen hoe het toegepaste middel op juiste manier herhaald moet worden, is de kennis van drie vitale factoren van belang:

  1. Het karakter van het middel;
  2. De aard van de constitutie;
  3. Het karakter van de ziekte.

Het karakter van het middel:
Het werkingspatroon van een middel, de werkingsduur en diepte van werking. In het algemeen werken niet-toxische plantenmiddelen milder en korter. Minerale middelen hebben de neiging dieper en langer te werken. De voedingsmineralen zijn relatief milder dan de toxische minerale elementen. Giftige planten, mineralen en nosodes hebben meer zorg nodig, waarbij men terughoudender moet zijn met potentie en herhaling.

De aard van de constitutie:
De fysieke constitutie en psychologische temperament van de patiënt en hun gevoeligheid. Beweeglijke, nerveuze allergische en emotionele onstabiele typen, zijn doorgaans gevoeliger dan trage, kalme en in het algemeen tolerantere individuen.

Het karakter van de ziekte:
Het karakter van de acute en chronische ziekte en hun cyclussen. In het algemeen is het zo dat verstoringen die een snelle ontwikkeling hebben, hyperactieve neiging, allergische reacties en nerveuze prikkelbaarheid, meer ‘reactief’ zijn dan de verraderlijk langzaam ontwikkelende ziekten. Gevallen van ver voortgeschreden pathologie en verzwakte vitaliteit zijn vaak meer gevoeliger voor de middelen, dan die met functionele verstoringen en een gemiddelde algemene gezondheid.

Wanneer de kennis van deze bovengenoemde factoren gecombineerd wordt met het afstemmen van de dosis, kan men het middel om een geschikt interval veilig herhalen, zolang de patiënt verbetert en er geen verergeringen optreden. Er moet een bepaald ritme van herhalen gevonden worden waarbij de genezing versneld wordt, een terugval voorkomen wordt en geen verergeringen optreden.

Voor LM-potenties zijn er in principe geen andere herhalingscriteria dan voor C-potenties, maar de flexibiliteit en veiligheid is veel groter, wat vooral belangrijk is bij een gevoelige of zwakke patiënt.

Bij C-potenties in ‘droge’ toepassing, moet bij de geringste tekenen van verbetering de reactie afgewacht worden, dit ondanks het feit dat er toch nog of weer symptomen van de ziekte zelf zijn. Als in dit geval de C-potentie toch al herhaald wordt, kan dit gedurende korte tijd, door de eerste inwerking van het middel wel een verbetering geven, maar het heeft hierna door de te intense diepe reactie een terugval naar een slechtere gezondheidstoestand tot gevolg. Met de LM’s en de C’s in vloeistof kan in dit geval wel veilig herhaald worden om het proces te versnellen en de huidige klachten te bestrijden. Dit betekent dus dat er bij onvoldoende werking, gedeeltelijke reactie of terugval direct kan worden herhaald. Het voordeel is dat de dosis ook 'homeopathisch', dus afgestemd aan de behoefte van het individu gegeven kan worden. Als er nog reactie is op het middel, kan met een kleinere dosis worden volstaan om in de ruimste zin van de betekenis het niveau van de Centrale Verstoring zo laag mogelijk te houden.

Het kan zo zijn dat de centrale symptomen die de ziekte vertegenwoordigen al beginnen terug te keren, terwijl de perifere reactie op het ingenomen middel nog steeds voortduurt. Met herhalen moet dan even gewacht worden, een zekere rustperiode ingelast worden, totdat het totale effect voldoende afgenomen is, omdat zelfs de kleinste dosis deze reactie cumulatief versterkt en een te sterke reactie het gevolg kan zijn.

Met LM-potenties moet dus niet routinematig dagelijks of om de dag herhaald worden, met als reden dat ze mild zijn en doorgeschud worden. LM's zijn wel mild in karakter, maar een te sterke (secundaire) reactie is dat nooit.

Bij diepgaande chronische verstoringen zijn hoge potenties nodig, deze kunnen direct ingezet worden en op de oorzaak, de verstoorde levenskracht inwerken. Een enkele dosis is hier niet in staat de oorzaak te elimineren, waardoor de resterende ziekte snel weer kan verschijnen. Er kan nu direct met een hogere potentie met een verdere diepere werking herhaald worden. Met LM's kan naast de potentie met één stap te verhogen als dit noodzakelijk is, ook als de reactie op de opeenvolgend potenties onvoldoende is, met een reeks van LM3, LM6, LM12, LM18, LM24, LM30 (Patel) gewerkt worden. Als één dosis van een bepaalde LM-potentie een voldoende werkingsduur heeft van bijvoorbeeld 7, 10, 14 dagen of langer, kan daarna direct op de volgende potentie van de reeks worden overgegaan. Na het afronden van deze reeks, of eerder kan er met de C-potenties vanaf C200 verder gegaan worden, met een beter en veiliger resultaat, doordat de kwetsbaarheid voor de geneesmiddelziekte sterk verminderd is, terwijl de ontvankelijkheid voor het minder volmaakte geneesmiddel volgens de C-schaal toegenomen is. Dit wijkt natuurlijk wel af van de methode zoals deze in het Organon genoemd wordt, maar dit systeem blijkt in de praktijk vaak goed te werken.

Bij chronische ziekten waarbij de vijandige verstoring in een sluimerende/latente toestand verkeert, moet deze langzaam, voorzichtig maar frequent aangevallen worden met LM-potenties. Als de verstoring 'gewekt' is, moet deze niet toegestaan worden om in zijn oude toestand terug te keren. Hiertoe moet het simillimum regelmatig herhaald worden, zodat de verstoring het organisme uiteindelijk zal moeten verlaten.

Organon §247 voetnoot 1: "Men zou haast kunnen stellen, dat ook het best uitgekozen homeopathische middel pas als het in meerdere verschillende vormen wordt toegediend, de ziekelijke ontstemming het meest efficiënt van het levensprincipe kan verdrijven en bij chronische ziekten opheffen."


Terug